بخشنامه اصلاح آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی

کلیه گمرکات اجرائی کشور
موضوع: اصلاح آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی و اضافه شدن تبصره به مواد ۸۲ و ۸۷ آیین نامه مزبور
باسلام و احترام
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۲۹۱۶۳‏/ت ۵۳۰۷۸ه مورخ ۱۸‏/۱۰‏/۹۵ هیات محترم وزیران موضوع اصلاح مواد ۸۲ و ۸۷ آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی ارسال و با عنایت به درج مصوبه موصوف در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۰۹۳۰ مورخ ۲۶‏/۱۰‏/۹۵ اعلام می دارد:
۱- براساس تبصره ۲ الحاقی به ماده ۸۲ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی (مذکور در مصوبه صدرالاشاره)، در خصوص کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی که پروانه های ورود موقت (جهت پردازش) آنها از تاریخ ۱۱‏/۱۱‏/۹۵ به بعد صادر می گردد، مهلت ورود موقت شش ماه بوده و در صورت تشخیص ضرورت و موافقت کارگروه ماده ۸۲ موصوف (که از سوی این دفتر ابلاغ خواهد شد)، این مهلت حداکثر برای مدت شش ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.
۲- بر اساس تبصره ۲ الحاقی به ماده ۸۷ آئین نامه اجرائی موصوف، کلیه کالاهای ورود موقت (جهت پردازش) که براساس تقاضای صاحبان کالا از تاریخ ۱۱‏/۱۱‏/۹۵ به بعد(پس از اخذ مجوز از سوی کمیسیون ماده ۸۷ موصوف) جهت تبدیل به ورود قطعی اظهار می گردند، مشمول پرداخت سود بازرگانی به مأخذ مندرج در جدول ذیل مصوبه و با رعایت سایر مفاد ماده مذکور می باشد.
لازم به ذکر است با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده و به منظور اعمال نظارت و کنترل مطلوب، صدور مجوزهای ورود موقت برای اقلام کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی و نیز ابلاغ مجوزهای کمیسیون موضوع ماده ۸۷ آئین نامه اجرائی قانون امورگمرکی برای تبدیل به قطعی شدن پروانه های ورود موقت صرفاً از طریق این دفتر به گمرکات اجرائی ذیربط ابلاغ خواهد شد.

ضمن اینکه مطابق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی و ماده ۸۸ آیین نامه اجرایی آن، لازم است پیگیری مستمر در خصوص کلیه پروانه های ورود موقتی که تعهدات آنها در مهلت مقرر از طریق انجام صادرات، تبدیل به قطعی و… انجام نشده است، معمول گردد.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.

 

ترخیص ، ترخیص کالا ، ترخیص کالا از گمرک ، شرکت ترخیص کالا ، آموزش ترخیص کالا

فهرست